عشقققققققققق

یه روز عشق و دیوونگی و فوضولی و محبت داشتند با هم قایم موشک بازی می کردن.تا نوبت به دیوونگی رسید دیوونگی همه رو پیدا کرداما هر چی گشت عشق و پیدا نکرد.فوضولی متوجه شد که عشق پشت بوته گل قرمز قایم شده و دیوونگی رو خبر کرد.دیوونگی یه خار بزرگ برداشت و توی بوته گل سرخ فرو کرد.صدای فریاد عشق بلند شدوقتی همه به سراغش رفتن دیدن چشماش کور شده و دیوونگی که خودش رو مقصر می دونست تصمیم گرفت همیشه عشق رو همراهی کنه و از اون روز به بعد وقتی عشق به سراغ کسی میره چون کوره بدی های معشوقش رو نمی بینه و دیوونگی هم همیشه در کنارش می مونه

/ 2 نظر / 4 بازدید