مدرسان شریف

پسر :به به چه خوشگلید شما.. اسمتون چیه؟

دختر :مدرسان شریف
پسر :چی؟
دختر :مدرسان شریف
پسر :واییی... کجایی هستی؟

دختر :مدرسان شریف

پسر: خونتون کجاست؟

دختر :مدرسان شریف

پسر: میتونم شمارتون رو داشته باشم؟

دختر :مدرسان شریف

پسر (درحال کوبیدن سرخود به دیوار) :شمارت چنده عفسی؟
دختر :بیست و نه دوتا شیش


من سکوت میکنم

/ 2 نظر / 5 بازدید