حمید اذرگون

به جز تو از جهان چه خالی ام ، ببخش

چه آرزوی بس محالی ام ، ببخش

به هرکجا که چشمهات رفته اند

اسیری از همان حوالی ام ، ببخش

ازاینکه تا ابد به زیر پای تو

شیه طرح سرخ قالی ام ببخش

به چز تو هیچ چیز هم ندارم و

بخاطر حساب مالی ام ببخش

ازاینکه گاه دیده ام تو را و بعد...

برای چند روز عالی ام ببخش

و خواب دیده ام که عاشقم شدی

مرا برای خوش خیالی ام ببخش

به جز و از تمام زندگانی و ..

به جز تو از جهان چه خالی ام ببخش
                        دوستان اینو نمامزد خواهرم (پسر خالم )نوشته
                                             نظرتونو بگید ممنون
                                                قلبقلبقلبقلبقلب
/ 4 نظر / 18 بازدید
سپیدبانو

یادت باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است.